1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Alapadatok

1.1.1. Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány

1.1.2. Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 20.

1.1.3. Postai cím: 1366 Budapest, Pf. 105

1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: +361/268-7703

1.1.5. Elektronikus levélcíme: info@padsbudapest.hu

1.1.6. Honlapja: www.padsbudapest.hu

 1.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti és Működési Szabályzat elérhető itt

1.2.1. A Kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. Gondoskodik az alapítvány céljainak megfelelő működésről. Tagjainak száma 7 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Kuratórium kizárólagos hatáskörében dönthet:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 2. az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról
 3. az alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 4. az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 5. a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 6. az alapítvány igazgatójának személyéről;
 7. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 8. az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának módosításáról;
 9. a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 10. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 11. az alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzatban meghatározott pénzügyi és egyéb eszközökbe való befektetésekről;
 12. gazdasági társaság alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésről, ingatlan adásvételéről, ingatlanon végrehajtható beruházásról.

1.2.2. A Felügyelőbizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét ellenőrzi. Tagjainak száma 3 fő, határozatlan időre szóló megbízatás. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

 1.3. Vezetők

1.3.1. Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Balog Ádám

1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Hetényi Márk, Prof. Dr. Lentner Csaba, Kauker Kinga, Dr. Magyarics Tamás

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Polt-Palásthy Marianna (elnök), Kalina Gábor (tag), Kászpári Anita (tag)

1.3.4. Az alapítvány igazgatója: Bánkuty Tamás

Az alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

 1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 354 4952 Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu honlapja: www.mklu.hu